Privatumo politika

BENDRA INFORMACIJA

Ši privatumo politika („Privatumo politika“) apibrėžia pagrindines asmens duomenų tvarkymo taisykles ir sąlygas, taikomas: interneto svetainės infomedia.lt („Interneto svetainė“) lankytojams; Infomedia, UAB („Duomenų valdytojas“ arba „Bendrovė“) klientams ir (ar) potencialiems klientams; asmenims, atlikusiems aktyvius veiksmus Bendrovės socialinės žiniasklaidos paskyrose; asmenims, sutikusiems gauti Bendrovės rinkodaros medžiagą; kandidatams, dalyvaujantiems Bendrovės atrankose į darbo vietas.

Duomenų valdytojo rekvizitai:

Infomedia, UAB

Įmonės kodas: 122020088

Buveinės adresas: Žalgirio g. 92-214, LT-09303 Vilnius

Tel. +370 5 278 0009

El. paštas: info@infomedia.lt

DUOMENŲ SUBJEKTŲ KATEGORIJOS IR ASMENS DUOMENŲ GAVIMO ŠALTINIAI

Bendrovė renka asmens duomenis apie:

 • asmenis, kurie ketina naudotis ar naudojasi Bendrovės paslaugomis;
 • asmenis, kurie sutinka gauti Bendrovės rinkodaros medžiagą;
 • asmenis, kurie susisiekė su Bendrove el. paštu ir (ar) telefonu;
 • Internetinės svetainės lankytojus;
 • socialinės žiniasklaidos priemonių naudotojus, kurie kreipiasi į Bendrovę per Bendrovės paskyras socialinės žiniasklaidos priemonėse ar aktyviais veiksmais jose dalyvauja;
 • kandidatus į darbo vietą.

Bendrovė asmens duomenis gauna dviem būdais, kai:

 • informaciją apie save pateikiate pats;
 • duomenys gaunami iš trečiųjų asmenų (pvz., Facebook, Inc., Google, Inc. Bendrovė iš Facebook, Inc.).

KAIP TVARKOME JŪSŲ ASMENS DUOMENIS?

Šioje dalyje rasite žemiau nurodytą informaciją: 

 • duomenų kategorijas, kurias tvarkome;
 • tuo atveju, jeigu duomenis gauname ne iš jūsų, informaciją apie tokių duomenų šaltinius;
 • tikslus, kurių siekdami tvarkome Jūsų duomenis; bei
 • duomenų tvarkymo teisinius pagrindus.

Įdarbinimas

Įdarbinimo tikslais Bendrovė renka ir tvarko jūsų gyvenimo aprašymą ir (ar) motyvacinį laišką ir (ar) kitą jūsų pateiktą informaciją dalyvavimo atrankoje metu darbo atrankos vykdymo tikslu jūsų sutikimo pagrindu, kurį jūs išreiškiate Bendrovei ar įdarbinimo paslaugas teikiančiai įmonei, atsiųsdami savo gyvenimo aprašymą. Jei nepateiksite savo gyvenimo aprašymo ir (ar) motyvacinio laiško, Bendrovė negalės įvertinti Jūsų tinkamumo užimti siūlomas pareigas.

Pasibaigus darbuotojų atrankai, Jūsų asmens duomenis įsipareigojame ištrinti ir (ar) sunaikinti per 5 darbo dienas po to, kai su atrinktu kandidatu bus pasirašyta darbo sutartis.

Užklausų administravimas

Interneto svetainėje pateikta keletas būdų, kaip galite susisiekti su Bendrove. Visus pranešimus priimame, peržiūrime ir atsakymus pateikiame patys. Jei su mumis susisieksite elektroniniu paštu ar Internetinėje svetainėje, mes tvarkysime tokius Jūsų duomenis: Jūsų vardą, pavardę, elektroninio pašto adresą bei susirašinėjimo tekstą. Jei kontaktuosite su Bendrove telefonu – papildomai tvarkysime ir jūsų telefono numerį.

Tokie duomenys bus tvarkomi Jūsų sutikimo pagrindu, siekiant atsakyti į jums rūpimus klausimus. Jei nepateiksite savo kontaktinių duomenų, negalėsime atsakyti į jūsų užklausą.

Šie duomenys tvarkomi 4 metus nuo susisiekimo su Bendrove dienos.

Sutartiniai santykiai

ei naudojatės Bendrovės paslaugomis, paslaugų teikimo, sutarties sudarymo ir vykdymo tikslu Bendrovė tvarko tokius jūsų asmens duomenis: vardas, pavardė, gyvenamoji vieta (adresas), telefono numeris, elektroninio pašto adresas, užsakymo data, paslaugų suteikimo data, informacija apie užsakytas paslaugas ir šių paslaugų turinį, PVM mokėtojo kodą, atsiskaitymo būdas ir sumą, atsiskaitymo datą, PVM sąskaitos faktūros duomenis (šie duomenys yra privalomi sutarties sudarymo ir vykdymo tikslais). Ši duomenų tvarkymo operacija yra atliekama sutarties pagrindu, jums užsisakant iš Bendrovės paslaugas.

Asmens duomenys šiuo tikslu bus tvarkomi tokiais terminais: 10 metų po sutarties sudarymo, sutarties sudarymo faktą patvirtinantys duomenys ir su sutarties sudarymu susijusi informacija bei finansines operacijas patvirtinantys dokumentai; 4 metus - kita informacija.

Tiesioginė rinkodara

Tiesioginė rinkodara vykdoma asmenų, kurie yra sulaukę 14 metų amžiaus ir davę savo sutikimą, atžvilgiu. Asmenims, kurie yra suteikę savo kontaktinius duomenis ir išreiškę norą gauti informaciją apie Bendrovės siūlomas prekes ir (ar) paslaugas, elektroninio ryšio priemonėmis Bendrovė siųs pasiūlymus dėl Bendrovės paslaugų teikimo, naujienlaiškius ir kitą reklaminę medžiagą, teirausis nuomonės apie suteiktas paslaugas, praneš Bendrovės naujienas ir (ar) paslaugų teikimo tvarką. Tiesioginės rinkodaros tikslu Bendrovė tvarkys tokius Jūsų asmens duomenis: vardą, pavardę, telefono numerį, elektroninio pašto adresą.

Taip pat jeigu Bendrovė jums jau suteikė ir (ar) teikia paslaugas ir tam neprieštaraujate, taip pat e. paštu Bendrovė informuos jus apie kitus Bendrovės produktus, kurie galėtų būti jums aktualūs bei informaciją, susijusią su jais, Bendrovės teisėto intereso pagrindu. Jei prieštaraujate su tiesioginės rinkodaros pranešimų gavimu, informuokite mus per 5 darbo dienas el. paštu info@infomedia.lt nuo sutarties su Bendrove pasirašymo dienos.

Jūsų duomenys tiesioginės rinkodaros tikslu bus naudojami 2 metus po sutikimo gavimo, o po to ištrinami. Tuo atveju, jei esate Bendrovės klientas, kuris neprieštaravo dėl tiesioginės rinkodaros pranešimų gavimo, jūsų asmens duomenys tiesioginės rinkodaros tikslais bus tvarkomi sutartinių santykių su Bendrove galiojimo metu ir dvejus metus po sutarties nutraukimo.

Nepaisant to, jūs galite atsisakyti rinkodaros pranešimų gavimo bet kuriuo metu. Tai galite padaryti:

 • aspaudžiant atitinkamą nuorodą bet kuriame gautame rinkodaros pranešime;
 • susisiekiant su mumis el. paštu info@infomedia.lt.

Atlikus bet kurį iš aukščiau nurodytų veiksmų, jūsų profilį atnaujinsime, kad užtikrintume, jog ateityje Bendrovės rinkodaros pranešimų nebegautumėte. Rinkodaros pranešimų atsisakymas nesustabdys pranešimų, tiesiogiai susijusių su paslaugų jums teikimu.

SOCIALINĖS ŽINIASKLAIDOS PRIEMONĖS

Visą informaciją, kurią Bendrovei pateikiate socialinės žiniasklaidos priemonėmis (įskaitant pranešimus, laukelių „Like“ ir „Follow“ naudojimą, bei kitą komunikaciją), kontroliuoja socialinio tinklo valdytojas.

Interneto svetainėje pateikiamos nuorodos į Bendrovės paskyras socialinės žiniasklaidos priemonėse. Šiuo metu turime šias paskyras šiuose socialinės žiniasklaidos priemonėse:

 1. “Facebook“: @Infomedia.lt; „Facebook“ privatumo pranešimas yra pateikiamas adresu https://www.facebook.com/privacy/explanation;
 2. „Instagram“: Infomedia.lt; „Instagram“ privatumo pranešimas yra pateikiamas adresu https://help.instagram.com/519522125107875;
 3. „LinkedIn“: INFOMEDIA; „LinkedIn“ privatumo pranešimas yra pateikiamas adresu https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

Rekomenduojame perskaityti trečiųjų šalių privatumo pranešimus ir tiesiogiai susisiekti su paslaugų teikėjais, jei jums kyla bet kokių klausimų dėl to, kaip jie naudoja Jūsų asmens duomenis.

KAM ATSKLEIDŽIAME JŪSŲ INFORMACIJĄ?

Įsipareigojame neperduoti jūsų asmeninių duomenų jokioms nesusijusioms trečiosioms šalims, išskyrus šiuos atvejus:

 • jei yra jūsų sutikimas ir (ar) kitas teisinis pagrindas jūsų asmens duomenų atskleidimui;
 • Bendrovė atskleidžia jūsų asmens duomenis kitiems paslaugų teikėjams, konkrečių paslaugų teikimo tikslais, tiek, kiek tai yra būtina suteikti tokias paslaugas (pavyzdžiui serverius teikiantys ir jų priežiūrą atliekantys asmenys, el. pašto paslaugų teikėjai). Pasitelkdami subrangovus, imamės visų reikiamų priemonių, siekdami užtikrinti, kad ir mūsų duomenų tvarkytojai būtų įgyvendinę tinkamas organizacines ir technines saugumą užtikrinančias priemones bei išlaikytų asmens duomenų paslaptį.

Asmens duomenys nėra perduodami už Europos Sąjungos ribų.

JŪSŲ TEISĖS

Šioje pranešimo dalyje pateikiame jums apžvalgą teisių, kurias jums suteikia Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas:

 • teisė susipažinti su duomenimis;
 • teisė reikalauti ištaisyti duomenis;
 • teisė reikalauti ištrinti duomenis;
 • teisė apriboti duomenų tvarkymą;
 • teisė į duomenų perkeliamumą;
 • teisė pateikti skundą priežiūros institucijai;
 • teisė atšaukti sutikimą.

Teisė susipažinti su duomenimis. Jūs turite teisę gauti iš mūsų patvirtinimą ar tvarkome su jumis susijusius asmens duomenis, o, tvarkymo atveju, turite teisę susipažinti su tvarkomais asmens duomenimis ir tam tikra papildoma informacija. Ši papildoma informacija apima duomenų tvarkymo tikslus, asmens duomenų kategorijas, duomenų gavėjus. Išskyrus atvejus, kai tai pažeistų kitų asmenų teises ir laisves, jūsų prašymu, pateiksime jums kopiją jūsų asmens duomenų.

Teisė reikalauti ištaisyti duomenis. Jūs turite teisę reikalauti, kad jūsų netikslūs asmens duomenys būtų ištaisyti, o, atsižvelgiant į duomenų tvarkymo tikslus, neišsamūs duomenys – papildyti.

Tam tikrais atvejais Jūs turite teisę reikalauti, kad būtų ištrinti Jūsų asmens duomenys. Šios situacijos apima atvejus, kai: (i) asmens duomenys nebėra reikalingi, kad būtų pasiekti tikslai, kuriais jie buvo tvarkomi; (ii) atšaukiate savo duotą sutikimą ir nėra jokio kito teisinio pagrindo tvarkyti duomenis; (iii) nesutinkate su duomenų tvarkymu remdamiesi aktualių teisės aktų nuostatomis; (iv) duomenys tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslu; (v) duomenys tvarkomi neteisėtai. Tiesa, atkreipiame dėmesį, kad tam tikrais atvejais šia teise pasinaudoti negalėsite dėl taikomų išimčių. Tokios išimtys apima atvejus, kai duomenys yra būtini siekiant: (i) pasinaudoti saviraiškos ir informacijos laisve; (ii) laikytis mums privalomų teisinių įsipareigojimų; (iii) pareikšti, vykdyti ar ginti teisinius reikalavimus.

Tam tikrais atvejais Jūs turite teisę apriboti duomenų tvarkymą. Šios situacijos apima atvejus, kai: (i) ginčijate duomenų tikslumą; (ii) duomenys tvarkomi neteisėtai, tačiau jūs nenorite, kad jie būtų ištrinti; (iii) mums asmens duomenys nebėra reikalingi, tačiau Jums tokie duomenys yra reikalingi pareikšti, vykdyti ar ginti teisinius reikalavimus; (iv) jūs prieštaravote duomenų tvarkymui, viešojo intereso ar teisėto intereso pagrindais, kol bus įvertintas jūsų prieštaravimo pagrįstumas. Jūsų duomenų tvarkymo apribojimo atveju mes ir toliau saugosime jūsų duomenis, tačiau toliau jų netvarkysime, išskyrus: (i) su Jūsų sutikimu; (ii) pareikšti, vykdyti ar ginti teisinius reikalavimus; (iii) kitų asmenų teisių apsaugai; (iv) svarbaus viešojo intereso tikslais.

Jūs turite teisę nesutikti su asmens duomenų tvarkymu, remdamiesi jūsų konkrečia situacija, tais atvejais, kai jūsų asmens duomenis tvarkome viešojo intereso tikslais arba mūsų ar trečiųjų šalių teisėto intereso pagrindu. Jums paprieštaravus dėl tokio jūsų asmens duomenų tvarkymo, mes nebetvarkysime jūsų aktualių asmens duomenų nebent galėsime įrodyti, kad tokie jūsų duomenys yra tvarkomi dėl įtikinamų teisėtų priežasčių, kurios yra viršesnės už jūsų interesus, teises ir laisves. Taip pat, galėsime toliau tvarkyti tokius duomenis siekdami pareikšti, vykdyti ar ginti teisinius reikalavimus.

Jūs bet kuriuo metu turite teisę nesutikti su jūsų asmens duomenų tvarkymu tiesioginės rinkodaros tikslais (įskaitant profiliavimą tiesioginės rinkodaros tikslais). Jums paprieštaravus dėl tokio jūsų asmens duomenų tvarkymo, mes nebetvarkysime Jūsų aktualių asmens duomenų šiuo tikslu. 

Jūs turite teisę nesutikti su asmens duomenų tvarkymu mokslinių ar istorinių tyrimų ar statistiniais tikslais. Jums paprieštaravus dėl tokio jūsų asmens duomenų tvarkymo, mes nebetvarkysime jūsų aktualių asmens duomenų šiuo tikslu nebent galėsime įrodyti, kad tokie jūsų duomenys yra būtini užduočiai, vykdomai dėl viešojo intereso priežasčių.

Teisė į duomenų perkeliamumą. Ta apimtimi, kiek mūsų duomenų tvarkymo teisinis pagrindas yra sutikimas; arba sutarties vykdymas ar veiksmai atliekami Jūsų prašymu prieš sudarant sutartį, turite teisę gauti Jūsų asmens duomenis susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu. Tiesa, šia teise negalėsite pasinaudoti, jeigu tai turės neigiamą poveikį kitų asmenų teisėms ir laisvėms.

Tuo atveju, jeigu manote, kad mes tvarkydami Jūsų asmens duomenis pažeidžiame duomenų apsaugos teisės aktus, Jūs turite teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai, kurios buveinės adresas L. Sapiegos g. 17, LT-10312 Vilnius, https://vdai.lrv.lt/.

Tais atvejais, kai duomenų tvarkymo teisinis pagrindas yra Jūsų sutikimas, Jūs turite teisę bet kuriuo metu atšaukti sutikimą. Sutikimo atšaukimas neturės įtakos Jūsų duomenų tvarkymo iki atšaukimo teisėtumui.

Šalia konkrečių priemonių, nurodytų šioje pranešimo dalyje ar svetainėje, Jūs taip pat galite pasinaudoti bet kuria iš šioje pranešimo dalyje minimų teisių kreipdamiesi į mus el. pašto adresu info@infomedia.lt.

Bendrovė gavusi prašymą ar nurodymą, ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo kreipimosi dienos, pateikia atsakymą bei atlieka prašyme nurodytus veiksmus ar atsisako juos atlikti. Prireikus nurodytas laikotarpis gali būti pratęstas dar dviem mėnesiams, atsižvelgiant į prašymų sudėtingumą ir skaičių. Tokiu atveju, per vieną mėnesį nuo prašymo gavimo dienos Bendrovė jus informuos apie tokį pratęsimą, kartu pateikdama vėlavimo priežastis.

TREČIŲJŲ ŠALIŲ SVETAINĖS, PASLAUGOS IR PRODUKTAI MŪSŲ SVETAINĖSE

Internetinėje svetainėje gali būti trečiųjų šalių reklaminių skydelių, nuorodų į jų svetaines ir paslaugas, kurių Bendrovė nekontroliuoja. Bendrovė neatsako už informacijos, kurią surinko trečiosios šalys, saugą ir privatumą. Turite perskaityti privatumo nuostatas, taikomas trečiųjų šalių svetainėms ir paslaugoms, kuriomis naudojatės.

SLAPUKAI

Jums besilankant Interneto svetainėje, norime pateikti tokį turinį ir funkcijas, kurios būtų pritaikytos būtent jūsų poreikiams. Tam reikalingi slapukai (angl. cookies). Tai nedideli informacijos elementai, kurie automatiškai sukuriami naršant svetainėje ir yra išsaugomi jūsų kompiuteryje ar kitame galiniame įrenginyje. Jie padeda Bendrovei atpažinti jus kaip ankstesnį Interneto svetainės lankytoją, išsaugoti jūsų lankymosi svetainėje istoriją ir pagal tai pritaikyti turinį. Taip pat slapukai padeda užtikrinti sklandų svetainių veikimą, leidžia stebėti lankymosi Interneto svetainėse trukmę, dažnumą bei rinkti statistinę informaciją apie svetainių lankytojų skaičių.

Internetinėje svetainėje naudojami šie slapukai:

Slapuko pavadinimasApibūdinimasGaliojimo trukmė
_gaNaudojamas rinkti duomenis apie tai, kiek kartų per metus apsilankė svetainėje pirmojo ir naujausio apsilankymo datos (Google Analytics)2 metai
_gatNaudojamas skaičiuoti Internetinės svetainės apsilankymus ir srauto šaltinius, siekiant įvertinti ir pagerinti Internetinės svetainės našumą (Google Analytics). Kartais gali būti ir kitu pavadinimu _gat_gtag_24 valandos
_gidUnikalus vartotojo ID, naudojamas vartotojo išskyrimui „Google Analytics“ sistemoje24 valandos
_hjFirstSeenNaudojamas rinkti informaciją, ar lankytojas apsilankė pirmą kartą Internetinėje svetainėje (HotJar)24 valandos
_hjidUnikalus vartotojo ID, naudojamas vartotojo išskyrimui „HotJar“ sistemoje.1 metai
_hjAbsoluteSessionInProgressNaudojamas rinkti informaciją, kiek kartų lankytojas apsilankė Internetinėje svetainėje. Tai daroma
suteikiant lankytojui asmeninį ID, todėl lankytojas neužsiregistruoja du kartus.
24 valandos
_hjIncludedInPageviewSampleNustato, ar vartotojo naršymas turėtų būti užregistruotas tam tikroje statistinėje „HotJar“ duomenų bazėje.24 valandos
moove_gdpr_popupNaudojamas rinkti informaciją apie gautus sutikimus dėl slapukų naudojimo.1 metai

Kaip valdyti ir ištrinti slapukus

Kai naudojate naršyklę mūsų teikiamam turiniui pasiekti, galite konfigūruoti savo naršyklę taip, kad būtų priimti visi slapukai, atmesti visi slapukai arba būtų pranešama, kai slapukas atsiunčiamas. Kiekviena naršyklė skirtinga, todėl, jei nežinote, kaip pakeisti slapukų nuostatas, pasižiūrėkite jos žinyno meniu. Jūsų įrenginio operacinėje sistemoje gali būti papildomų slapukų valdiklių. Jei nenorite, kad informacija būtų renkama slapukų pagalba, pasinaudokite daugelyje naršyklių esama paprasta procedūra, kuri leidžia jums atsisakyti slapukų naudojimosi. Norėdami daugiau sužinoti, kaip valdyti slapukus, apsilankykite adresu: http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/.

Daugiau informacijos apie tai kaip tvarkyti slapukus populiariausiose naršyklėse, rasite čia:

Norėdami atsisakyti Google Analytics slapukų visose internetinėse svetainėse, apsilankykite internetinėje http://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Taip pat galite atsisakyti slapukų, paspaudę šią nuorodą.

NEPILNAMEČIŲ ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS

Bendrovė neteikia jokių paslaugų asmenims, jaunesniems nei 14 metų. Jei esate asmuo, kuris yra jaunesnis negu 14 metų, prieš pateikdami asmeninę informaciją, turite gauti savo tėvų arba kitų teisėtų globėjų sutikimą.

DUOMENŲ ATNAUJINIMAS

Prašome informuoti, jei jūsų asmeninę informaciją, kurią tvarkome, reikia ištaisyti ir (ar) atnaujinti. Jūs esate atsakingas, kad jūsų mums pateikti duomenys būtų tikslūs, teisingi ir išsamūs. Jeigu pasikeičia jūsų pateikti duomenys, jūs turite nedelsdamas Bendrovę apie tai informuoti elektroniniu paštu ar telefonu. Bendrovė jokiu atveju nebus atsakinga už žalą, atsiradusią jums dėl to, jog jūs nurodėte neteisingus ar neišsamius asmens duomenis arba neinformavote mūsų jiems pasikeitus.

PRIVATUMO POLITIKOS PAKEITIMAI

Bet kokie šios Privatumo politikos pakeitimai bus skelbiami internetinėje svetainėje ir, esant esminių pasikeitimų, apie juos jus informuosime elektroniniu paštu. Paskutiniai atnaujinimai buvo atlikti 2021-06-08.

SUSISIEKITE SU MUMIS

Jei dėl šioje Privatumo politikoje pateiktos informacijos jums iškiltų klausimų, maloniai prašome kreiptis bet kuriuo jums patogiu būdu:

 • Paštu: Žalgirio g. 92-214, LT-09303 Vilnius
 • Telefonu:
  +370 5 278 0009
 • El. paštu:
  info@infomedia.lt